Privacy Policy

Holland Hortimedia is een Nederlands mediabedrijf, met nationale en internationale gewasportals tevens nationale en internationale dagelijkse nieuwsbrieven en een 24/7 radiostation gericht op telers, ondernemers en toeleveranciers.Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Holland Hortimedia, TuinbouwCommunicatie B.V

Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Holland Hortimedia, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

Holland Hortimedia
Leehove 62
2678 MC De Lier
The Netherlands

Holland Hortimedia vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Daarom houdt HHM zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van DDMA.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Holland Hortimedia worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren. Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Holland Hortimedia of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten, je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Holland Hortimedia.
  • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen, om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Holland Hortimedia op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Om te voldoen aan de op Holland Hortimedia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Holland Hortimedia.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Holland Hortimedia producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Holland Hortimedia producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Holland Hortimedia-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Holland Hortimedia worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).. Daarnaast is het mogelijk dat Holland Hortimedia op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Holland Hortimedia zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Holland Hortimedia uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Holland Hortimedia ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Holland Hortimedia uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van Holland Hortimedia kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Holland Hortimedia Cookie Verklaring.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Holland Hortimedia terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Holland Hortimedia respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Holland Hortimedia. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Holland Hortimedia, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Holland Hortimedia spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Holland Hortimedia is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Holland Hortimedia.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Ten aller tijde en zonder kosten kan je inzicht krijgen in jouw gegevens die door Holland Hortimedia zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Holland Hortimedia via reguliere post Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Holland Hortimedia
Leehove 62
2678 MC De Lier
The Netherlands

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Holland Hortimedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. 

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2022